Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1. Toepasselijkheid Disclaimer

De voorwaarden uit deze Disclaimer zijn van toepassing op de website van Ribademedia SA de CV: www.ManiPedicure.salon. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Artikel 2. Gebruik van de website

De website is slechts toegankelijk voor natuurlijke personen. Een bezoeker van de website mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. Het is de website bezoeker verboden om de website geautomatiseerd te bezoeken, te hacken en/of botnetwerken te gebruiken en de inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Artikel 3. Werkwijze & Review-beleid

  • Ribademedia SA de CV stelt derden in de gelegenheid om een review achter te laten.
  • Alle reviews die worden achtergelaten door derden worden automatisch ‘on-hold’ gezet. Dit om te voldoen aan de eisen die de richtlijn stelt die voortvloeit uit de wet.
  • Ribademedia SA de CV zal een handmatige toetsing hanteren conform de richtlijn die voortvloeit uit de wet.
  • Wanneer een derden partij geen bewijs toestuurt, is de derden partij bekend met het feit dat hij/zij Ribademedia SA de CV vrijwaart van iedere vorm van aansprakelijkheid dan wel vorderingen.
  • Ribademedia SA de CV verwerkt gegevens, waaronder bijlagen, conform zijn Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is te raadplegen via: ManiPedicure.salon dan wel op te vragen langs elektronische weg.

Artikel 4. Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend, evenmin aan de advertenties, foto’s en teksten op de website. Hoewel Ribademedia SA de CV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ribademedia SA de CV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ribademedia SA de CV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ribademedia SA de CV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Ribademedia SA de CV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van bovengenoemde punten.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ribademedia SA de CV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolgen van dergelijke typefouten. Wanneer Ribademedia SA de CV op zijn website een link naar de website van een derde weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Ribademedia SA de CV worden aanbevolen. Ribademedia SA de CV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links komt voor eigen risico van de bezoeker. De informatie op dergelijke websites is door Ribademedia SA de CV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Artikel 5. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Ribademedia SA de CV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is de bezoeker niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ribademedia SA de CV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. De bezoeker mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Wijziging Disclaimer

Ribademedia SA de CV behoudt zich het recht om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 8. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over deze Disclaimer, kunt u hierover direct contact opnemen met Ribademedia SA de CV. Daarnaast heeft u het recht om daarover een klacht in te dienen bij Ribademedia SA de CV.

Artikel 9. Contactgegevens Ribademedia SA de CV

  • Bedrijfsnaam: Ribademedia SA de CV
  • Adres: Rambla 14
  • Postcode en plaats: 55749
  • KvK-nummer: RDI090612QD7
  • E-mail: mail@bestemassage.salon